Hattifnattar på Teaterplan i Örebro

Under hösten 2020 genomför vi en arkeologisk schaktningsövervakning i samband med att Örebro kommun gör om Teaterplan i Örebro. Torget kommer att få lekställningar, figurer så som hattifnattar och en drake liksom ett konstgjort vattendrag.

Arbetet med ny belysning och vatten innebär att flera djupa schakt grävs. I schakten framkommer arkeologiska lager och lämningar ned till 2,5 meters djup.

Brunnsschakten grävs för att gå ned till tidigare nedlagda vattenledningar varifrån mindre schakt med brunnar för det konstgjorda vattendraget grävs vid sidan om. De större schakten har därmed bevarade lämningar endast i schaktkanterna, men där finns flera nivåer med bland annat rester av hus. Exempelvis har en del av en timmerkista hittats. Timmerkistan utgör sannolikt grunden för ett knuttimrat hus, liknande det som vi undersökte söder om Örebro slott förra året. Den dendrokronologiska analysen där, det vill säga dateringen av årsringar i det fällda timret, visade att timret fälldes år 1616. Möjligen är det nu påträffade huset samtida.

När schaktningsövervakningen är klar kommer prover analyseras för att ge oss svar på när de olika husen varit i bruk, liksom förhoppningsvis makrofossil kan avslöja något om deras användning. Vi återkommer med resultaten.

Ett av brunnsschakten. Parallellt med tumstocken löper en enkel stensyll till ett hus med preliminär datering till 1600-1700-tal. Det streckade området är stört av tidigare ledningsgrävning.
Del av stenlagd gata. Högst upp i bild syns grunden till ett av husen som finns utritade på 1782 års karta.
Rester av trossbotten och golv i ett hus som påträffades under stenläggningen som syns i fotot ovan.
Upptagande av timmerstock till träkista. Notera lerpackningen som anlagts upp mot kistan. Schaktet fylldes snabbt med vatten som sipprade in från den närliggande Svartån.