Ekeby slutundersöks

Arkeologgruppen AB har under april och maj 2020 genomfört en arkeologisk undersökning av boplatslämningar från bronsålder samt vikingatid och tidig medeltid på Källarbacken väster om Ekeby kyrka i Kumla kommun.

Fornlämningen ligger på ”Källarbacken” i Ekeby, ett stenkast från kyrkan vars äldsta delar är daterade till 1100-tal. I kyrkan har tidigare hittats fragment av ett gravmonument, en så kallad Eskilstunakista. Stilmässigt dateras den till cirka 1070. Det stämmer tidsmässigt väl överens med de yngsta lämningarna på Källarbacken. Men förundersökningen visade också att det finns lämningar från äldre och mellersta bronsålder, bland annat en skärvstenshög.

Sammanlagt har vi undersökt 24 hus från de olika perioderna. Bland fynden kan nämnas viktlod, dräktdetaljer, verktyg, nålar, nitar, armborstpil, keramik, djurben och en islägg, det vill säga en skridsko gjord av ben.

Välkommen på utställning!

På platsen för undersökningen finns skyltar uppsatta som berättar om lämningarna vi hittat. Det finns också en enkel informationslapp med karta. Välkommen att besöka undersökningsytan när ni vill. Öppet dygnet runt.

Bronsålder

Lämningarna från äldre bronsålder bestod under förundersökningen av en skärvstenshög, en grop med skelett av ett nötdjur och en härd. Nu till våren ska vi undersöka skärvstenshögen i Ekeby. Skärvstenshögar är en spännande typ av lämningar som kan innehålla både avfall, rester från bronsgjutning och begravningar. Vad kan det finnas i ”vår” hög?

I Närke finns endast ett fåtal tidigare kända lämningar från bronsålder. Lämningarna i Ekeby är därför – i regionalt perspektiv – mycket värdefulla för forskningen.

Yngre järnålder-tidig medeltid

Under yngre järnålder och tidig medeltid har det funnits flera hus på platsen. Hittills har vi hittat sju hus och fler lär det bli. Lämningarna består av stolphål, gropar, grophus, härdar, kokgropar och lager. Ett stort lager består av brända stenar och matavfall, ett så kallat skärvstenflak.

I den södra delen, ut mot vägen, finns en igenfylld källare. Källaren och området runt om kommer att undersökas under våren 2020. Vi ska då se om det rör sig om en sentida potatiskällare eller en medeltida källare, samtida med kyrkan.

De äldsta delarna av kyrkan är 1100-tal, men fynd av en aristokratisk gravsten, del av en ”Eskilstunakista” med datering till 1070-tal antyder att det funnits en äldre träkyrka på platsen. De äldsta kyrkorna uppfördes som privatkyrkor för aristokrater. Har de möjligen bott på Källarbacken?

Fältdagbok

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL

EKEBYBLOGGEN VÅREN 2020

Uppdatering från kontoret, februari 2020

Under hösten 2019 undersöktes den norra delen av Källarbacken. På ytan hittade vi stolphål och rännor från sex stolphus och ett grophus. Flera smala rännor och rester av vägar tyder på att det funnits någon form av tomtindelning på platsen. Högst upp på kullen var det förvånande tomt på både anläggningar och fynd. Ofta ser vi att de ståtligaste husen funnits högst upp i terrängen, men här verkar det snarare som att toppen varit obebyggd. Möjligen kan det vara så att plogen genom århundradenas lopp utplånat lämningarna, men på ett ställe fanns flera stolphål från två överlagrande hus, vilket motsäger den tolkningen. Kanske har ytan fungerat som ett tun? En rad av stolphål i norr kan ha avgränsat ytan. Hösten 2019 bjöd på stora mängder regn vilket gjorde att vi var tvungna att avbryta grävningen i förtid och längst i nordöst finns ett område med bland annat en brunn kvar att undersöka. Där kommer vi att starta vårens grävning . Därefter schaktas resterande del av Källarbacken fram. Nästa uppdatering kommer den 3 april.

En av åtta vävtyngder som hittades i en grop i den västra slänten. Sex av dem är stämplade med hjulkors. Datering: 800-900-tal.
Vecka 38 & 39, 2019

Efter två veckor har vi endast en dag eller två kvar av schaktning innan hela den planerade ytan för höstens undersökning är framtagen. I samband med schaktning metalldetekterar vi matjorden. Bland fynden kan nämnas en armborstpil, beslag, (rak-?)knivar och mängder med hästskosöm.

Armborstpilspets.

 

Det visar sig att även i de ytterområden vi trodde var tomma framkommer kluster med lämningar. Det finns sex områden (kluster) med anläggningar. De anläggningstäta ytorna skiljs åt av ytor som är närmast tomma på anläggningar. Sammantaget har vi fler anläggningar än förväntat. Speciellt intressant kommer området längst i nordöst vara. Kan det vara ett hantverksområde?

Fynden i anläggningarna består av keramik, djurben och bränd lera.