Stensyll kvarteret Mältaren

Arkeologisk utgrävning i centrala Örebro

I november 2021 genomför Arkeologgruppen AB en arkeologisk undersökning inom kvarteret Mältaren i centrala Örebro.

Utgrävningsytan är belägen vid korsningen Näbbtorgsgatan/Ängsgatan. Näbbtorgsgatan var i historisk tid del av en längre väg som ledde genom staden i nord-sydlig riktning. Troligen har vägsträckningen medeltida eller ännu äldre anor. Vi kan följa vägen bakåt i tid i det historiska kartmaterialet. Det äldsta stadskartan från 1652 visar vägen och att kvarteret Mältaren ingår i stadens ägor, men tyvärr inte hur marken användes. På en senare karta, från 1782, syns flera bebyggda tomter i kvarteret, där husen ligger på rad längs med gatan. Varje tomt innehöll även en trädgård där de boende kunde odla grödor och örter.

Nästan inga arkeologiska undersökningar har gjorts i den här delen av staden och resultaten kommer alltså bidra med en viktig pusselbit till Örebros historia. Generellt anses den södra delen av staden ha utgjorts av hantverkskvarter och kanske kan kvartersnamnen Mältaren och det intilliggande Bryggaren ge oss en fingervisning om vad vi ska förvänta oss. Vid den förberedande förundersökningen hittades husrester under ett brandlager. När branden skett vet vi inte helt säkert men lagret innehöll keramik från 1600- och 1700-talet. I flera av de provschakt som grävdes kom syllrader som förmodligen hör till en större byggnad.

– Vi har hittat rester av bebyggelse från 1600-tal till 1800-tal, bland annat en större husgrund och en stenlagd gårdsplan. Mest spännande är nog att det kommer äldre lämningar under. En härdgrop, alltså en nedgrävd eldstad, verkar vara förhistorisk. Så gamla lämningar är mycket ovanliga i Örebro stad, säger Ebba Knabe, arkeolog.

Vid slutundersökningen tas lämningarna fram i sin helhet och dokumenteras, från det yngsta tidsskiktet ned till det äldsta. Utgrävningen pågår under närmre tre veckor. Eftersom området är svårtillgängligt kommer inga visningar av utgrävningsytan ges för allmänheten. Ni kan följa arkeologernas arbete via en väggtidning på staketet längs Näbbtorgsgatan. I övrigt rapporteras kontinuerligt om utgrävningen på Arkeologgruppens sociala medier. 

Kvarteret Mältaren
Stensyll och stenläggning till det yngsta bevarade huset på tomten.

 

Kvarteret Mältaren
Kvarteret Mältarens läge i staden. Till vänster på dagens karta, till höger på 1652 års karta.