Rapportsläpp: Vilsta

Under sensommaren 2022 genomförde Arkeologgruppen en förundersökning av en cirka 34 200 kvadratmeter stor yta i Vilsta industriområde, Eskilstuna. Anledningen till förundersökningen var de registrerade lämningarna L1985:6661 och L1985:6660, registrerade i KMR som boplats och hägnad. Vid förstagångsinventeringen år 1956 beskrivs även två övertorvade högar, varav en med en grop i mitten. Vid den reviderade inventeringen, år 1986 beskrivs området som ett boplatsområde med skärvstenshögar, terrasseringar, en hägnad och röjda ytor. Redan då beskrivs området som kraftigt överväxt med sly och slånbärsbuskar och att det inom området sannolikt kunde finnas flera oupptäckta lämningar (KMR). Inom förundersökningsområdet fanns också en oklar lämning (L1985:5916) som i KMR registrerats som stensättningsliknande lämning.

Vid förundersökningen har 188 anläggningar och lager mätts in och dokumenterats inom förundersökningsområdet. Anläggningar finns spritt över hela ytan, men med en koncentration till impedimentet. I anslutning till det kända fornlämningsområdet påträffades ytterligare gravar och boplatslämningar och ytan kom att utökas i Kulturmiljöregistret. Ytterligare ett mindre gravfält om fem stensättningar, tre ensamliggande stensättningar, två hägnader, en kalkugn och en färdväg framkom vid förundersökningen. Tio daterade anläggningar (varav en från modern tid) visar på aktiviteter i området från äldre bronsålder (keramik) fram till historisk tid. Flera överlagringar fanns och dateringarna hade en tyngdpunkt kring yngre bronsålder och äldre järnålder.

Rapporten finns nu att läsa på vår hemsida: Vilsta: grav- och boplatsområde under brons och järnålder, en kalkugn och en färdväg (arkeologgruppen.se)