Drottninggatan 1, Örebro

Längs med Drottninggatan och Teaterplan i Örebro har vi under september övervakat då man grävt fyra schakt i samband med underhåll av äldre vattenledningar. Utanför Drottninggatan 1, vid restaurang Slottskällaren, grävdes ett schakt om 4×6 meter med ett djup om 2,5 meter.
Längs schaktets östra schaktvägg fanns en smal remsa orörd jord. Här fanns vid 1,5 meters djup en avfallsgrop som innehöll mängder med byggsten och krossade tegelstenar. Under stenarna låg i gropens botten massvis med krossade glasflaskor tillsammans med något mycket märkligt. Människoben! Bland glaskrosset låg det välbevarade ben från människa. Benen var omrörda, så det rörde sig inte om gravlagda individer, utan om enstaka ben som låg blandade. Omkring 60 stycken ben påträffades och tillvaratogs, tillsammans vägde de nästan ett kilo. Det är ett blandat material av unga och vuxna individer, men även små skalltaksfragment från en bebis påträffades.
Mycket märkligt! Glasskärvorna daterade vi till 1800-tal, men hur gamla är benen från människorna?
Det är märkvärdigt nog, inte heller första gången vi hittat människoben i denna del av staden. Under våren 2019 grävde vi vid Rådhuset och även då fann vi omrörda människoben, dock inte alls så mycket som vid Drottninggatan 1.
Nu har vi skickat ben, både från Drottninggatan 1 och Rådhuset, för 14C-datering för att få en klarhet i hur gamla människobenen är. Har man i äldre tider stött på medeltida, eller kanske förkristna gravar som man ”dumpat” tillsammans med annat avfall som glaskross och byggnadsmaterial? Eller hade man under 1800-talet så fullt med ben i stadskyrkogården att man valde att gräva ned ben utanför kyrkogården. Men inte är väl det förenligt med en kristen tro? Nå, kanske hade den eller de som grävde ned benen en något mer pragmatisk inställning till religion och på hantering av de döda.

Johnny Rönngren

Schaktet vid Drottninggatan 1 där ben från människa påträffades i en avfallsgrop från 1800-talet. Man förvånas att kvarlevorna av de döda kan finnas på till synes triviala platser, mitt bland oss.
Efter osteologisk analys. Benen härrör från vuxna och gamla, barn och spädbarn. Men hur gamla är benen?