Tjänster

Kulturmiljöinventering
Arkeologisk utredning
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk undersökning

 

En arkeologisk utredning går ut på att fastställa om det finns fornlämning inom det berörda området. Utredningar genomförs i två etapper. Etapp 1 innebär arkiv- och kartstudier parat med inventering. Vi går över området och dokumenterar synliga lämningar och platser som kan innehålla lämningar som inte är synliga ovan mark, exempelvis boplatser. Etapp 2 innebär att schakt grävs med grävmaskin på platser där det kan finnas lämningar som inte är synliga ovan mark. Schaktens sprids ut inom området. Hittar vi lämningar så dokumenteras de och därefter lägger vi igen schakten.

En arkeologisk förundersökning innebär att vi undersöker en känd eller nypåträffad, bekräftad fornlämning, exempelvis en bytomt, fossil åker eller boplats. Då öppnas schakt och större ytor upp. Utav de lämningar vi hittar i detta skede handgräver vi ett urval. Vi tar också prover och metalldetekterar området. När dokumentationen är klar så lägger vi igen schakten.

En arkeologisk undersökning innebär att vi öppnar hela ytor och dokumenterar alla påträffade lämningar. Efter en arkeologisk undersökning är fornlämningen borttagen.

En arkeologisk rapport skrivs efter varje projekt vi genomför. Efter det att Länsstyrelsen i det berörda länet godkänt rapporten så finns den att ladda ned som pdf i vårt rapportarkiv och på www.samla.raa.se för rapporter före 2018. Senare rapporter finns på Forndok.

Fynd som tas in i samband med undersökningar registreras och förvaltas efter beslut från Riksantikvarieämbetet på museum.