Rapportsläpp Eskilstuna slott

Under 2021 genomförde Arkeologgruppen en undersökning i samband med bostadsbyggande på platsen för Eskilstuna slott.

Undersökningen visade att trots omfattande byggnationer på plats under 1900-talet fanns lämningar bevarade som har kunnat bidra med ny information
om områdets utveckling från yngre järnålder fram till slottstiden. Spår av det dagliga livet har kunnat ses indirekt genom det avfall som de boende
har lämnat efter sig i avfallsgropar, avfallslager och i raseringsmassor. Fynden tillsammans med dateringar och naturvetenskapliga analyser har gett en
mer nyanserad bild av området kring Tuna gård, johanniterkloster och slottsmiljö. Anläggningar, lager och fynd har tillsammans med naturvetenskapliga analyser gett en god inblick av nyttjandet med en kontinuitet från yngre järnålder till slottsbranden år 1680.

Rapporten finns nu att ladda ner i vårt rapportarkiv:

Slottsbacken, en plats för alla tider – från vendeltida gårdsmiljö till kungligt slott (arkeologgruppen.se)