Bronsålder på Källarbacken i Ekeby

I maj månad 2018 genomförde Arkeologgruppen AB en förundersökning på Källarbacken i Ekeby, Kumla.

Sedan utredningen som genomfördes året innan visste vi att det fanns en skärvstenshög och ett skärvstensflak. Vad vi inte visste var hur fin och stor skärvstenshögen var. Den mäter 11 meter i diameter och har en kantkedja av större stenar. Även inre konstruktioner byggda av likartade stenar anas i ytan. Högen har inte undersökts utan täcktes med markduk och matjord vid förundersökningens avslut. Vi har däremot tagit makrofossilprover i ytan av högen. Proverna ska analyseras och jämföras med prov från skärvstensflaket. Sedan utredningen har vi en datering av högen till 1400-1200 f.Kr. De två skärvstenslämningarna tillhör en ovanlig kategori i länet. Endast fjorton skärvstenshögar har hittats fördelade på två områden – norr och söder om Hjälmaren.

Skärvstenshögen sedd från nordväst, med Ekeby kyrka i bakgrunden. Foto: Arkeologgruppen AB.

Skärvstenshögen i lod. Drönarfoto: Lasse Parbring.

Skärvstenshögar – sopor och gravar

De flesta skärvstenshögarna dateras till bronsålder, men de förekommer från slutet av bondestenåldern fram till början av järnåldern. De är en svårtolkad lämningstyp som oftast innehåller förbrukade föremål så som krossad keramik och djurben bland stenar som upphettats tills de spruckit. Det händer även att de innehåller begravda människor. Ibland är begravningen äldst och skärvstenarna är lagda ovanpå och ibland har brända ben från en människa grävts ner i högen i efterhand.

 

 

 

 

 

 

 

Utöver skärvstenshög och -flak så påträffades en stor mängd stolphål och andra typiska boplatslämningar så som gropar och härdar. Rapportarbete och analysresultat kommer förhoppningsvis ge oss svar på om det var en större bosättning eller en ensamgård som flyttat runt på kullen över tid.

Utredningsområdet är beläget i ett fornlämningsrikt landskap med lämningar från bondestenålder och framåt. Bland annat finns uppgifter om två borttagna hällkistor – en i öster och en i väster – samt flera lösfynd av simpla skafthålsyxor. Källarbacken blev land under bondestenåldern (runt 3100 f.Kr.), men det var inte förrän vid sjösänkningen i slutet av 1800-talet som området runt om torrlades helt. Fortfarande under 1700-talet gick vatten fram till Ekeby kyrka.

I schaktet till höger finns ett större långhus och ett grophus. Drönarfoto: Lasse Parbring.

Erica Strengbom och stolphål i norra delen av området. Foto: Arkeologgruppen AB.