Vågen, Karlstad

Vågen, Karlstad

Välkommen på visning innanför planket!

Vecka 25 påbörjas utgrävning av tomten där Karlstads våg har legat. På  följande onsdagskvällar berättar arkeologerna om den pågående utgrävningen:

26 juni klockan 18.00

3 juli klockan 18.00

10 juli klockan 18.00

Frågor vi söker svar på:

Aktuellt område har potential att besvara frågor kring Karlstads föränderliga landområde invid älven. Det framgår att man har haft problem med markförhållandena, framför allt för den äldre kyrkan, och att man gjort omfattande pålning runt kyrkogården. Även andra arbeten för att förhindra översvämningar kan ha skett på platsen.  Är det rester av pålningsverksamhet som finns i schakt 1 där vi i profilen kunde se ett lagerskilje?

Byggnadslämningarna är tolkade som rester av vågen och tullhuset som enligt det äldre kartmaterialet har legat på platsen. Här finns en möjlig potential att undersöka stadens våg/tullhus planlösning, hur man har fördelat ytorna mellan administration och rörelse.

Platsen ger en möjlighet att studera en del av stadens offentliga rum. Materialet kommer att kunna ligga till grund för jämförande studier med tidigare grävda ytor i Karlstad som i huvudsak har rört sig i det privata rummet.

Vid förundersökningen konstaterades ett lager innehållande rikligt med tegel på ett djup om 2,5–3 meter, detta låg under flera svämlager, frågan är vad detta lager representerar, kan det ligga till grund för att förstå platsens naturliga förutsättningar vad gäller översvämningar, överlagringar etc. När skedde de, när och hur har tegellagret tillkommit? Hur har den ursprungliga marktopografin sett ut? Ligger det medeltida Karlstad så djupt?

Vågen, Karlstad
Bilden visar den första skissen till Karlstadbilden i Sueciaverket år 1692.

Efter branden

Efter branden
Vy över Karlstad strax efter den stora branden sommaren 1865. Våghuset är den stora brandskadade byggnaden inom den röda markeringen. Till vänster syns biskopsgården som klarade sig från lågorna, och mitt emot syns ett torn, ursprungligen vindkvarn, byggd av karlstadsprofilen Hübeleien.

Mur

Fundament
Vid den arkeologiska förundersökningen som gjordes tidigare i våras påträffades en mur som sannolikt ingått våghuset.