Undersökningar på Kyrkogatan i Örebro

Arkeologgruppen AB genomför just nu schaktningsövervakning på Kyrkogatan och Vasagatan i centrala Örebro i samband med att E.ON lägger ned fjärrkyla. I skrivande stund har grävning skett på en närmre 50 meter lång sträcka väster om Nikolaikyrkan och grävningen fortsätter nu på Vasagatan. Den sista sträckan, från Wobbler söderut, kommer att utföras efter semestrarna.

Kyrkogatan

Marken var i stort sett helt orörd av sentida markarbeten. Flera tidsskikt fanns bevarade. Från första halvan av 1600-talet fanns flera huslämningar. Bland annat hittades ett trägolv från denna tid. Golvet var tätat med lera. Under leran fanns ytterligare ett äldre trägolv, dock inte lika välbevarat som det övre. Det undre golvlagret har tillhört samma hus som alltså har renoverats. Från samma tid har vi gjort fynd av en vackert utsirad kritpipa som importerats från Holland, liksom även två passglas och botten av en Westerwaldkanna som importerats från Tyskland.

Under 1600-talslagren påträffades en snutt av en stenlagd gränd med rännsten och ett stolphål där det stått en lyktstolpe. Vi har inga daterande fynd från gränden, men daterar den preliminärt till 1500-tal baserat på de stratigrafiska förhållandena.

I botten av schaktet fanns de äldsta lämningarna som bestod av sotig grå lera nedgrävt i den naturliga bottenleran med en rak kant (troligen en botten av en husgrund) och en större grop (cirka 2 meter lång). Gropen var fylld med en liknande grå lera som förutom kol även innehöll enstaka brända och obrända djurben, alltså en sopgrop. Vi hoppas kunna skicka kol från gropen för 14C-datering.