Skrantåsen 2010

Undersökningar i Skrantåsen

Under sommaren 2010 utförde Arkeologgruppen utredning, förundersökning och slutundersökning av boplatslämningar vid Skrantåsen i Lanna väster om Örebro. Där fanns en hällkista som undersöktes i början av 1900-talet. Vid våra undersökningar fann vi ytterligare en hällkista samt två boplatslämningar, varav den ena visade sig vara en järnframställningsplats med en förmodad övernattningshydda, sannolikt från äldre järnålder. Den andra boplatsytan hoppas vi ska visa sig vara samtida med hällkistorna. Kanske att det kan röra sig om en plats förknippad med rituella aktiviteter i samband med begravningar.

Den gamla hällkistan överst och den nyfunna nederst.