Kvarteret Lodet 7 i Örebro 2011 och 2012

Kvarteret Lodet 7 i Örebro – slutundersökning år 2012

Nu har det gått en vecka vid undersökningen i kvarteret.

Förra veckan startade vi slutundersökningen av kvarteret Lodet i Örebro. Kvarteret ligger i den norra delen av staden invid dagens Storgatan, vilken tidigare var infartsvägen från norra tullen in till staden. Mitt emot kvarteret låg stadens hospital från medeltiden och fram till 1900-talets början, då det flyttades till det som idag är Regionsjukhuset Örebro.

Bebyggelsen i kvarteret revs i under andra halvan av 1930-talet då kvarteren ansågs omoderna med sina kringbyggda gårdar för att ge plats åt större flerfamiljshus. Någon nybyggnation blev dock aldrig av och kvarteret kom att stå obebyggt fram till nu.

Redan vid förundersökningen kunde det konstateras att den byggnation som förekommit på tomterna under 1800-talets andra hälft förstört stora delar av den äldre bebyggelse som funnits på platsen. Vid schaktningarna under slutundersökningen kunde detta bekräftas ytterligare. Undersökningen kommer endast att beröra bakgårdsmiljöer då boningshusen legat utmed dagens Storgatan där idag går en gång- och cykelbana inklusive en trädplantering. Trots det har vi hittat en äldre välbevarad källare, samt rester efter äldre bebyggelse. Redan under förundersökningen kunde det konstateras att delar av gårdsplanerna var belagda med kullersten och de verkar ha hållits ordentligt rena långt fram i tiden. Den yngre bebyggelse har många gånger tagit hänsyn till stenpackningarna och integrerat dessa i de nya bebyggelsemiljöerna.

En källare som ligger i områdets södra del har rensats fram. Den är förmodligen från 1700-talet och kan ha varit en matkällare (en s k fatabur).

Nedanför trappan som leder ner i källaren håller Ebba på att rensa fram källargolvet.

Kvarteret Lodet 7 i Örebro – förundersökning år 2011

Under juli månad 2011 gjorde vi en arkeologisk undersökning av kvarteret Lodet inför nybyggnation. Då kvarteret ligger inom gränsen för fornlämning Örebro 83:1 som utgörs av stadslager fanns en risk att byggnationen skulle komma att beröra äldre kulturlager och bebyggelselämningar. Den här texten kommer främst att beröra resultaten från undersökningen.

Kvarteret Lodet ligger på norr i Örebro och norr om järnvägsövergången för den järnväg som förr benämndes Köping – Hult. Undersökningsområdet ligger i hörnet Storgatan och Norra Grev Rosengatan, norr om järnvägen, och uppgick till cirka 1500 m². Platsen har sedan i början av 1940-talet, då bebyggelsen som tidigare stått där rivits, varit en öppen yta som nu används som parkeringsplatsen. I samband med att bebyggelsen revs skedde också en rätning av Storgatan som tidigare varit svagt böjd mot öster vid kvarteret Lodet där den norr om kvarteret delades i Storgatan och Gamla Gatan/Lillågatan.

 Undersökningsområdet från norr och in mot centrala Örebro.

De arkeologiska undersökningarna visar på ett välbevarade inre gårdsmiljöer från 1600- och 1700-talet. Framförallt i den mittersta delen av undersökningsområdet medan det i den norra och södra endast fanns mindre enklaver med lager och delar av konstruktioner.

Med inre gårdsmiljöer menas i det här fallet att huvudbyggnaderna inte är belägna inom undersökningsområdet utan ligger utanför i den gräsmatta och trottoar som finns väster om undersökningsområdet, se bilden ovan.

Förutom lager fanns ett antal lämningar efter bebyggelse, det rörde sig dels om mindre byggnader men också om ekonomibyggnader. Det verkar finnas en uppdelning av tomterna i en mangårdsdel (som vi inte grävde), en mellan del med mindre störande verksamhet med kullerstenslagda ytor och syllstensgrunder. Här fann vi också en droppränna som vi tolkar som en tomtgräns, vilket stämmer väl med det historiska kartmaterialet.

 Stenpackning från en av de stenlagda gårdstomterna, droppränna och syllstenar.

Längst i öster återfinns ekonomibyggnaderna som består av syllstensgrunder av natursten med trägolv. Från det historiska kartmaterialet vet vi att direkt öster om gårdarna tog åkermarken vid.

Ekonomibyggnad med trägolv i den östra delen av undersökningsområdet.