Arkeologisk utredning vid Åshyttans hjulhus

Under två soliga och varma dagar, den 7:e och 8:e maj har en utredning utförts av ett hjulhus (Nora 26:1) med tillhörande kompressorhus i Åshyttan, utanför Nora.

Uppdraget innebar att dokumentera, datera och sätta byggnaden i relation till sin omgivning där hjulhuset försetts med vatten från fördämningar uppströms och gett kraft åt en stånggång som pumpat vatten ur de intilligande Åsbobergsgruvorna.

Bild 1. Efter inmätningarna visar det sig att hjulhuset, och även den intilligande konstvaktarbostaden, hamnar mitt i prick på en skifteskarta från år 1907. Tre schakt (markerade med röd ram) grävdes intill byggnaden för att undersöka byggnaden.

Bild 2. Foto från Norr som visar Hjulgraven till höger i bilden. Öster om hjulgraven har i ett senare skede ett kompressorhus uppförts. Idag utgjordes lämningen av raserade och till viss del knappt stående slaggkrossväggar.

Bild 3. Ett schakt grävdes vid hjulgravens västra långsida. Insidan utgjordes av huggna granitblock och det förefaller som hjulgraven legat öppen utan överbyggnad. Vid den fortsatta grävningen framkom tecken på att man gjort en ny nedgrävning intill hjulgraven för att kunna bygga på en yttre mur på vilken en vägg med slaggstenskross kunde byggas.

Bild 4. Schakt vid norra gaveln av kompressorhuset. Nederst utgjordes byggnaden av fina slaggstenar lagda i förband som även har haft en utkragning med dropplist. Ovanför de fint huggna slaggstenarna har slaggkross nyttjats. Då kompressorhuset var i bruk under första hälften av 1900-talet hade den putsad fasad.

Bild 5. Nu återstår att läsa i Hammartingsprotokollen om Åshyttan för att där försöka finna uppgifter om en eventuell hjulhus eller konstgång.