Kvarteret Lodet 7 i Örebro - Slutundersökning år 2012

Nu har det gått en vecka vid undersökningen i kvarteret.

 

Förra veckan startade vi slutundersökningen av kvarteret Lodet i Örebro. Kvarteret ligger i den norra delen av staden invid dagens Storgatan, vilken tidigare var infartsvägen från norra tullen in till staden. Mitt emot kvarteret låg stadens hospital från medeltiden och fram till 1900-talets början, då det flyttades till det som idag är Regionsjukhuset Örebro.

 

Bebyggelsen i kvarteret revs i under andra halvan av 1930-talet då kvarteren ansågs omoderna med sina kringbyggda gårdar för att ge plats åt större flerfamiljshus. Någon nybyggnation blev dock aldrig av och kvarteret kom att stå obebyggt fram till nu.

 

Redan vid förundersökningen kunde det konstateras att den byggnation som förekommit på tomterna under 1800-talets andra hälft förstört stora delar av den äldre bebyggelse som funnits på platsen. Vid schaktningarna under slutundersökningen kunde detta bekräftas ytterligare. Undersökningen kommer endast att beröra bakgårdsmiljöer då boningshusen legat utmed dagens Storgatan där idag går en gång- och cykelbana inklusive en trädplantering. Trots det har vi hittat en äldre välbevarad källare, samt rester efter äldre bebyggelse. Redan under förundersökningen kunde det konstateras att delar av gårdsplanerna var belagda med kullersten och de verkar ha hållits ordentligt rena långt fram i tiden. Den yngre bebyggelse har många gånger tagit hänsyn till stenpackningarna och integrerat dessa i de nya bebyggelsemiljöerna.

 

Figur 1: En källare som ligger i områdets södra del har rensats fram. Den är förmodligen från 1700-talet och kan ha varit en matkällare (en s k fatabur).

 

Figur 2: Nedanför trappan som leder ner i källaren håller Ebba på att rensa fram källargolvet.

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB

Senast uppdaterad den 7 november 2017