En arkeologisk utredning går ut på att fastställa om det faktiskt rör sig om en fornlämning. På de objekt som tolkats som möjliga boplatslägen grävs ett flertal schakt som är cirka 15x1,5 meter stora, ofta ned till omkring 0,3-0,4 meters djup. Schaktens sprids ut inom objektet. Hittar vi lämningar så dokumenteras de och därefter lägger vi igen schakten. Oftast befinner vi oss på ett objekt 1-3 dagar innan vi hoppar vidare.

 

En arkeologisk förundersökning innebär att vi undersöker en känd eller nypåträffad, bekräftad fornlämning, exempelvis en bytomt, fossil åker eller boplats. Då öppnas större ytor upp, cirka 10x5 meter. Hittar vi lämningar i detta skede handgräver vi dem, tar prover och metalldetekterar området. När dokumentationen är klar så lägger vi igen schaktet och arbetar vidare med nästa objekt. Vid förundersökningarna kommer vi befinna oss 1-4 dagar på varje objekt beroende på storlek och komplexitet hos objektet.

 

Vad är ett möjligt boplatsläge?

Ett möjligt boplatsläge är en plats som uppfyller vissa kriterier där vi av erfarenhet vet att förhistoriska boplatser kan vara lokaliserade. Se till exempel på denna kartbild som visar vattennivån i Biverud, strax öster om Glanshammar för 6 000 år sedan. Då var vattennivån betydligt högre och Glanshammar bestod av ett låglänt ö-landskap. Öarna består ofta av sandig moränmark och öarnas sydsida och närhet till vatten har därmed utgjort attraktiva platser där boplatser funnits. Därför gräver vi sökschakt i dessa områden för att försöka finna spår efter dessa boplatser, ofta i form av stolphål, härdar och kanske ett och annat föremål i flinta eller kvarts.

 

Äldre bytomt?

Äldre bytomter är lämningar  så som namnet antyder, platsen för en by. Ofta finner vi dem i det äldre kartmaterialet. Ibland är de övergivna, ibland är de ännu bebodda. Här kan finnas lämningar från gamla husgrunder efter boningshusen, ladugårdar, logar och andra byggnader. Men här kan också finnas lämningar som visar på att byn är mycket äldre än vad vi idag känner till från byarnas äldsta, skriftliga omnämnande. Förundersökningar kan visa om byn har äldre anor som sträcker sig tillbaka till medeltiden eller järnålder. Byn kan också ha flyttats runt inom gårdens ägor vilket inte är ovanligt. Här är Brohammars by som består av en övergiven bytomt (Lillkyrka 112:1). Strax väster om byn är två backstugor utritade och även dem ska vi försöka finna vid utredningen.

Glanshammar och Lillkyrka

2017.06.27

 

Snart gräver arkeologer från Arkeologgruppen AB nära dig i Glanshammar och Lillkyrka – inför VA-ledning

 

Under sensommaren 2017 med start vecka 34 kommer Arkeologgruppen genomföra arkeologiska utredningar etapp 2 och arkeologiska förundersökningar.

 

Örebro kommun avser att förlägga en vatten- och avloppsledning från Glanshammar till Grythem. Den aktuella sträckan är 13 kilometer lång och sträckningen följer i viss mån befintliga vägar i området. Men delar av sträckningen löper också genom brukad åkermark och skogsmark. Arkeologgruppen AB utförde under hösten 2016 en inventering för att undersöka om den planerade sträckningen kunde komma att beröra befintliga fornlämningar eller fornlämningar som ännu inte var kända. Bland annat visade sig att ledningen kommer att beröra bytomterna i Kärsta, Slyte och Brohammar, ett flertal områden med röjningsrösen och fossil åkermark, och möjliga boplatslägen. Vid Grythems gästhamn fann vi även en hällristning efter att en fastighetsägare hade rensat bort mossa från en berghäll. Resultatet från inventeringen går att läsa här.

 

Om du bor eller äger fastighet i något av de områden som berörs av våra arkeologiska objekt kommer vi att höra av oss till dig i god tid. Vi kommer också att ringa dig innan vi önskar beträda din mark med vår maskin (grävmaskin 14 ton på hjul). Vi kan också komma att ringa dig för att fråga om lov att korsa eller gena över din mark via ledningsområdet. Vi kommer att röra oss inom ledningsområdet och på vägarna.

 

Fastigheter som berörs av arkeologiska förundersökningar

 • Grythem 1:16, 1:18 och S:1
 • Götarsvik 2:6
 • Kärsta 1:20, 4:16, 4:18, S:3 och S:4
 • Åsta 5:1

 

Fastigheter som berörs av arkeologisk utredning etapp 2

 • Biverud 7:1
 • Blyberga 1:1
 • Brandstorp 1:33
 • Ekeberg 1:1
 • Glanshammar 4:13, 22:2
 • Grythem 1:8, 1:18, 1:20, S:1
 • Götarsvik 1:2, 2:6
 • Krogesta 2:16, 3:20, 4:4, S:1, S:2, S:3
 • Kärsta 1:20, 4:14, 4:15, 4:16, 8:14
 • Löre 1:7, 1:12, 1:25, 4:4
 • Slyte 4:13, 16:1
 • Slytebotorp 1:7

 

 

Om ni önskar nå oss och ställa frågor är ni välkomna att hör av er till vår projektledare Johnny Rönngren eller till biträdande projektledare Karin Stenström.

 

Johnny Rönngren (semester v27-32)

johnny.ronngren@arkeologgruppen.se

073-516 84 95

 

Karin Stenström (semester 31-32)

karin.stenstrom@arkeologgruppen.se

070-616 81 12

 

 

 

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB

Senast uppdaterad den15 december 2017