Ekeby slutundersöks

Fältdagbok
Vecka 38 & 39, 2019

Efter två veckor har vi endast en dag eller två kvar av schaktning innan hela den planerade ytan för höstens undersökning är framtagen. I samband med schaktning metalldetekterar vi matjorden. Bland fynden kan nämnas en armborstpil, beslag, (rak-?)knivar och mängder med hästskosöm.

Armborstpilspets.

 

Det visar sig att även i de ytterområden vi trodde var tomma framkommer kluster med lämningar. Det finns sex områden (kluster) med anläggningar. De anläggningstäta ytorna skiljs åt av ytor som är närmast tomma på anläggningar. Sammantaget har vi fler anläggningar än förväntat. Speciellt intressant kommer området längst i nordöst vara. Kan det vara ett hantverksområde?

Fynden i anläggningarna består av keramik, djurben och bränd lera. Vi har även hittat ett blästermunstycke med tre blåshål.

Sabina undersöker ett stolphål inom område A, högst upp på kullen.
Sabina undersöker ett stolphål inom område A, högst upp på kullen.
Uppstart

Undersökningen kommer att genomföras i två etapper under höst och vår. Den första etappen nu i höst kommer vi att bana av och undersöka den norra delen av undersökningsområdet. Där vet vi från förundersökningen (länk till rapport) att det finns ett stort antal anläggningar, främst stolphål. Fynd och datering av ett stolphål visar att vi rör oss i yngre järnålder, troligen vikingatid.

Fornlämningen ligger på ”Källarbacken” i Ekeby, ett stenkast från kyrkan vars äldsta delar är daterade till 1100-tal. I kyrkan har tidigare hittats fragment av ett gravmonument, en så kallad Eskilstunakista. Stilmässigt dateras den till cirka 1070. Det stämmer tidsmässigt väl överens med de yngsta lämningarna på Källarbacken. Men förundersökningen visade också att det finns lämningar från äldre och mellersta bronsålder, bland annat en skärvstenshög. De lämningarna kommer vi att undersöka till våren. Då kommer vi också att ha visningar för skolklasser och allmänhet.